Úvod 5 Náš program

Náš program

„Společně pro Líšeň“

Volební program pro Líšeň 2022-2026

ed

Naším cílem je rozvíjet Líšeň v konstruktivní spolupráci se všemi stranami a hlavně aktivními obyvateli naší městské části. Soustředíme se na pozvednutí funkční i estetické kvality veřejného prostoru, údržbu a bezpečnost, což je primárním úkolem radnice. A napomáháme rozmachu společenského života podporou místních podnikatelů, spolků a organizací. Věříme totiž, že blahobyt společnosti i spokojenost občanů jsou založeny zejména na jejich vlastní aktivitě, nikoliv na práci politiků či úředníků.

V Líšni byly v posledních letech vykopány hluboké příkopy mezi některými stranami, což škodí celkovému rozvoji obce. Proto je musíme zasypat a najít konstruktivní způsob spolupráce se všemi hlavními subjekty. Užší spolupráci i na komunální úrovni pak chceme rozvíjet s hodnotově blízkými stranami na platformě SPOLU. Sdílíme programové priority i vizi pro další rozvoj Líšně, a proto jdeme do voleb SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09. Současně respektujeme, že se KDU-ČSL rozhodla k samostatnému postupu a jsme připraveni na spolupráci s ní po volbách.

Naše kandidátka je vyvážený mix zkušených líšeňských zastupitelů i nových tváří, z nichž však většina se již zapojila do práce v orgánech městské části. Lídrem je předseda líšeňské ODS Martin Příborský, který se v posledních 4 letech podílel na vedení radnice jako místostarosta a měl na starosti otázky dopravy, životního prostředí a veřejného prostoru, bezpečnosti a médií. V těchto oblastech se mu podařilo prosadit několik důležitých projektů. Současně získával zkušenosti i v zastupitelstvu města Brna, které přijímá všechna zásadní rozhodnutí ovlivňující život městských částí. Proto si už můžeme troufnout označit ho jako našeho kandidáta na starostu Líšně. Věříme, že by do této funkce přinesl svěží vítr, nadhled a ambici pozvednout Líšeň na úroveň měst západní Evropy, kde dlouhodobě pobýval a získával mezinárodní zkušenosti ve strukturách mezinárodních organizací.


Níže uvádíme přehled projektů, na kterých pracovali naši zástupci na radnici poslední 4 roky, naše priority a plány do budoucna i v dalších oblastech a celkovou vizi rozvoje Líšně:

1. Veřejný prostor: rekonstrukce náměstí, zahrady Orlovny, rozvoj Rokle i nový park Houbalova

Líšeň je městskou částí o velikosti okresního města. Proto si zaslouží více kvalitních veřejných prostranství pro setkávání lidí a odpočinek, plnohodnotné náměstí, kde bude prostor i pro všechny základní služby, a několik parků.

 

 • Budeme pokračovat s přípravou nového náměstí Karla IV. v souladu s vítěznou koncepcí vzešlou z architektonické soutěže. Již připravujeme územní studii, jejíž návrh Vám brzy představíme. Pokud se shodneme, změníme územní plán a vyřešíme majetkové vztahy, pustíme se do projektu.
 • Podařilo se nám zrekonstruovat zahradu Dělňáku a dokončit park na Trnkově. Po rekonstrukci Orlovny spravíme i prostor její zahrady se zachováním její intimní atmosféry.
 • Budeme pokračovat v projektu parku Houbalova. Věříme, že v tomto rozlehlém a různorodém prostoru může vzniknout několik sektorů pro nejrůznější aktivity.
 • • V Rokli vidíme mnohem větší potenciál pro využití území. Místo obrovské volné plochy, kde se snadno šíří hluk obtěžující okolní obyvatele, chceme část prostoru využít i jinak: ovocný sad či malý hájek pro odpočinek ve stínu; další sportovní vyžití pro dospělé. Každopádně Rokle potřebuje více zeleně. Jedná se o velký prostor, kam by se měly sázet i velké a dlouhověké stromy, ne malokorunné, které převažovaly doposud.
 • Ve veřejném prostoru budeme prosazovat jednotný styl městského mobiliáře a doplňovat i ve spolupráci s občany („adopce“ laviček).
2. Péče o životní prostředí: pestrá zeleň, zadržování vody i čisté ovzduší

Péče o životní prostředí je jednou z našich hlavních priorit, protože jde o celkové pojetí okolí našeho domova nejen po stránce estetické, ale více a více i z pohledu pohodlí života z důvodu extrémních výkyvů počasí. Naučili jsme se, že péče o zeleň není jen věcí „zdravého rozumu“. Každý keř či strom potřebuje speciální péči, jiné místo, způsob a dobu řezu, aby nám krásně kvetly. Pokud totiž budeme sázet zeleň na vhodná místa, bude nám nejen pěkně růst, ale také ji nebudeme muset tak často řezat, čímž ušetříme za údržbu. Bohužel stále je ještě v Líšni mnoho keřů a stromů vysazeno nevhodně, například velmi blízko domů, což způsobuje nepohodlí a často i spory mezi sousedy. Proto spolupracujeme se skutečnými odborníky a snažíme se systematicky školit i pracovníky, kteří se o údržbu zeleně starají.

 

 • Ve spolupráci s odborníky jsme zavedli novou koncepci péče o zeleň včetně rozšíření druhové pestrosti stromů a keřů, mozaikové seče, výsevu luk, trvalkových záhonů a půdopokryvných rostlin k podpoře biodiverzity. V tom všem budeme pokračovat.
 • Uvědomujeme si potřebu zadržování vody v krajině, a proto jsme realizovali několik projektů retenčních nádrží. Opravujeme líšeňské studny.
 • Zavedeme pravidelné sledování kvality ovzduší a při porušování standardů budeme pokračovat v tlaku na veřejné instituce, aby řešily zápach a znečišťování ovzduší v Líšni.
 • Budeme pokračovat s pravidelným svozem bioodpadu. Pustili jsme se do oprav kontejnerových stání a budeme doplňovat stání tam, kde chybí. Z ekonomických důvodů však budeme hledat jiné řešení, než jsou gabiony.
3. Doprava: parkování, cyklostezky, zóny 30

Rozvoj individuální dopravy v posledních desetiletích je fenomén, kterému jsme se stále nedokázali přizpůsobit, respektive držet s ním krok. V minulosti to bylo rozšíření aut, která stále nemáme kam dát. A dnes rozvoj elektromobility včetně kol a koloběžek, pro které nemáme síť cyklostezek. Naší strategií není čekat, až se tato éra přežene, anebo jen nutit lidi, aby všichni přesedlali na MHD. Individuální doprava je pro nás nástrojem svobody a často i existenční nutností. Proto ji nechceme omezovat, naopak jako prioritu si bereme vybudování chybějící infrastruktury. Na druhou stranu však doprava nemůže být rozvíjena na úkor pohody bydlení a bezpečnosti.

 

 • Systematicky rozšiřujeme možnosti parkování: budeme pokračovat v rekonstrukcích ulic, kde budujeme nová oficiální místa. Pro nejkritičtější oblasti připravujeme projekty nízkonákladových parkovacích domů, z nichž první na Vlkově je už připraven a probíhá stavební řízení. Další podobný by mohl ulehčit ulici J. Faimonové.
 • Připravili jsme projekt cyklostezky středem sídliště podél tramvajové trati, kterou brzy postavíme. Budeme tlačit na město, aby urychleně realizovalo napojení na Slatinu a centrum města. K rozvoji cyklistiky jsou však potřeba i další opatření, např. budování stojanů či přístřešků na kola, nabíječek apod.
 • Podporujeme budování zón 30 a dalších opatření pro zklidňování dopravy a větší bezpečnost: informační radary, osvětlování přechodů a jiné výstražné a zpomalovací prvky.
 • Na úrovni města budeme usilovat o co nejrychlejší výstavbu plánovaných infrastrukturních projektů, jako je propojka Novolíšeňská-Trnkova, rozšíření Trnkovy i Holzovy, další úseky VMO apod. Podporujeme i rozvoj veřejné dopravy včetně obnovy tramvajové trati Stránská skála – Líšeň, ovšem v upraveném koridoru, dále od stávajících domů a bez křížení s frekventovanými komunikacemi.
4. Bydlení – lepší dostupnost bytů pro mladé a seniory

Brno trpí nedostatkem bytů, což způsobuje rychlý růst cen, nájmů, stěhování lidí za město, a s tím spojené negativní vlivy jako nárůst dopravy apod. Přesto nejsme příznivci zahušťování stávající zástavby. Nová výstavba by se měla soustředit především do brownfieldů v okolí centra anebo jiných samostatných lokalit, kde se současně s byty řeší i nutná související infrastruktura. Takto navrhuje město rozvíjet i nový územní plán, který – jak doufáme – bude brzy zpřesněn či opraven podle našich instrukcí a schválen.
Dostupnost bydlení pro nižší příjmové kategorie, např. pro mladé rodiny nebo rodiče samoživitele, se stala akutním problémem. Tito lidé by měli mít lepší šanci získat obecní byt, kterých je v Líšni 2323. Bohužel přidělování bytů je velmi pomalé – žadatelé čekají v pořadnících mnoho let, protože každý byt se přidělí v průměru 1x za 100 let. Byty se obci nevrací například kvůli nelegálnímu podnajímání anebo nejasným pravidlům o přechodu nájmů. Dalším důvodem je způsob organizace rekonstrukcí, kvůli němuž je asi 40 bytů stále volných. Pokusili jsme se to změnit různými návrhy na úpravu pravidel, ale zatím jsme neuspěli, protože bytová politika je dlouhodobě v gesci starosty (ČSSD).

 

 • Urychlíme přidělování bytů – zaměříme se na opatření, aby se co nejvíce bytů rychleji mohlo přidělit čekajícím zájemcům v pořadnících: umožníme drobné opravy přímo nájemníky, posvítíme si na nelegální podnajímání, stanovíme jasné pravidla pro nájmy po přechodu bytu.
 • Budeme podporovat rozvoj bydlení pro seniory: malometrážní bezbariérové byty či sdílené bydlení.
 • Podporujeme prodej bytů do soukromého vlastnictví navzdory tomu, že stávající pravidla města v kombinaci s ekonomickou situací nemotivují k většímu zájmu o odkup bytů.
 • Minimálně pro rok 2023 nebudeme v obecních bytech zvyšovat nájemné o inflaci.
5. Péče o potřebné a zdravotnictví

Populace stárne, prodlužuje se délka života – s tím souvisí skutečnost, že v naší městské části žije nemalé procento lidí vyššího věku s chronickými nemocemi, kteří potřebují souběžně zajistit zdravotní i sociální služby.

 

 • Zaměříme se na rychlejší rekonstrukci a lepší údržbu polikliniky na Horníkově ulici a vytvoření zdravotního střediska na náměstí Karla IV. – cílem je vždy na jednom místě zajistit dostupnost základní zdravotní péče pro občany, zejména praktického lékaře pro děti a pro dospělé, gynekologa, stomatologa, základní zobrazovací metody (RTG, ultrazvuk) a lékárnu. Prostory budeme pronajímat s ohledem na potřebnost lékařských specializací a dalších služeb.
 • Podporujeme trend zdravotně-sociální péče pro starší a handicapované občany v domácím prostředí – proto v návaznosti na aktualizaci skutečné potřeby zajistíme dostatečnou dostupnost domácí péče v celé městské části.
 • Důstojné dožití nejlépe v přirozeném, domácím prostředí, je vizitkou každé společnosti – proto zajistíme dostupnost služeb domácí hospicové péče tak, aby každý praktický lékař v naší městské části mohl tuto možnost zájemcům nabídnout.
 • Naše městská část patří k těm největším v městě Brně – proto je zcela zdůvodnitelná potřeba vybudování domu s pečovatelskou službou na tomto území. Tato investiční akce je pro nás v následujícím volebním období prioritou.
 • Ve spolupráci se statutárním městem Brnem provedeme analýzu aktuální potřeby sociálních lůžek obyvatel naší městské části a dle výsledku předložíme veřejnosti variantní možnosti řešení lepší dostupnosti dané péče.
 • Podpoříme organizace pomáhající tělesně i duševně postiženým občanům bez rozdílu věku.
 • Budeme dbát na bezbariérové přístupy do všech veřejných zařízení a dopravy.
 • Zejména pro mladou generaci a osoby v produktivním věku zaměříme osvětu v oblasti prevence zdraví.
 • Ve spolupráci se sociálním odborem budeme aktivně pomáhat sociálně slabším spoluobčanům řešit jejich svízelné situace spojené s neočekávaným růstem životních nákladů.
6. Školství: rozšíření kapacity školek a kvality škol

Líšeň nemá dostatečný počet míst v mateřských školách, a pokud budou realizovány developerské projekty v okolí, lze předpokládat, že se nedostatek ještě zvětší. U základních škol je prostor dostatečný, ale některé trpí nedostatkem odborných učeben a dalšího vybavení. Proto podporujeme připravované projekty pro zlepšení situace.

 

 • Rozšíříme kapacity školek minimálně o dvě třídy rozšířením MŠ Michalova.
 • Podporovat však budeme i soukromé např. lesní školky a podobná zařízení pro předškolní děti.
 • Dále budeme podporovat líšeňské školy, aby si mohly dovolit kvalitní vybavení, odborné učebny či přivést kvalitní pedagogy i zahraniční lektory. Podporujeme projekt rozšíření ZŠ Novolíšeňská o moderní učebny.
 • Zaměříme se na systém stravování s cílem zvýšit kvalitu stravování ve školách.
7. Energetické úspory a správa budov

I když problematika správy budov nepatřila do naší gesce v končícím volebním období, vzali jsme si na starost přípravu prvních projektů fotovoltaiky na obecních budovách jako projektů spadajících do oblasti životního prostředí, čímž jsme se stali první městskou částí Brna, která se do toho pustila. Až vývoj posledního roku ukázal, jak to byl prozíravý přístup. Naše první čtyři projekty na školách a poliklinice se právě začínají realizovat a během tohoto roku by měly být spuštěny. Další projekty připravujeme pro příští volební období.
Energetika se však mění a s přijetím nové legislativy o tzv. komunitní energetice bude možné využít moderní zdroje energie i v bytových domech. Proto už dnes připravujeme modely pro instalaci fotovoltaických panelů na obecní bytové domy, které přinesou výrazné snížení nákladů na elektřinu pro jejich obyvatele. Úspory energií se staly klíčovým tématem pro hospodářství státu i domácností a obec nemůže zůstat stranou.

 

 • Připravíme či podpoříme projekty pro úsporu energie nebo její výrobu z obnovitelných zdrojů na obecních budovách.
 • Městská část spravuje mnoho budov s nebytovými prostory, z nichž několik je dlouhodobě v desolátním stavu. Provedeme analýzu využitelnosti budov a nebytových prostor ve správě MČ. Následně se pustíme do oprav, aby nedošlo k situaci jako u zdravotnické školy v Klášteře na Šimáčkově, která musela být uzavřena ze dne na den. Nevyužitelné budovy dlouhodobě pronajmeme nebo prodáme.
8. Bezpečnost v ulicích i ochrana majetku

Bezpečnost je jedním z předpokladů spokojeného života i rozvoje obce a navíc nezpochybnitelným úkolem veřejné správy. Městská část má v této oblasti bohužel velmi omezené pravomoci, protože neřídí policii, a to ani tu městskou. Přitom víme, že policie má potíže například s naplňováním stavů, protože vhodných zájemců o tuto práci je nedostatek. Můžeme však činit opatření, která policii v její práci pomohou. Nabídli jsme například dva obecní byty pro strážníky, abychom je motivovali sloužit v našem revíru. Také jsme nabídli prostory pro případnou služebnu přímo v Líšni, ovšem žádná s policií o ni nemám zájem, protože Městská policie sídlí na Vinohradech a Policie ČR se už rozhodla přestěhovat do židenických kasáren.
Velkou pomocí však může být kamerový systém. Prosadili jsme projekt kamerového systému pro Líšeň napojeného na Městský kamerový dohledový systém (MKDS) a letos začínáme stavět první etapu. Bude pokrývat hlavní dopravní uzly i parkoviště. Samostatné kamery instalujeme i na místa, která je potřeba chránit, jako například nově rekonstruovanou zahradu Dělňáku. K záznamům z kamer mají přístup pouze proškolení policisté, případně složky IZS.

 

 • Kamerový systém budeme dále budovat i ve spolupráci s operátory soukromých optických sítí, u nichž máme rezervovánu potřebnou kapacitu kabelu, která nám umožní rychlejší a hlavně levnější rozšíření systému. Díky této spolupráci si pak budeme moci dovolit pokrývat i méně frekventovaná místa, jako jsou například parkoviště.
 • Budeme dál usilovat o co nejvyšší počet strážníků v terénu. Proto jsme ochotní dávat pobídky zájemcům např. v podobě služebního bytu.
 • Budeme podporovat opatření pro prevenci bezpečnosti a zlepšení povědomí obyvatel v oblasti civilní ochrany.
9. Podpora podnikání, kultury a sportu

Líšeň je plná aktivních lidí. Je zde spousta úspěšných firem a líšeňští umělci a sportovci jsou známí i daleko za hranicemi obce. Nejedná se jen o fotbal, ale i další sporty, umělecké soubory či jednotlivce. Naším cílem je vytvářet takové podmínky, aby všichni aktivní občané měli prostor se co nejlépe rozvíjet, aby jim Úřad městské části pomáhal efektivně řešit všechny administrativní záležitosti a aby neziskové organizace dostávaly i přiměřenou podporu pro obecně prospěšnou činnost.

 

 • Zachováme podporu líšeňským spolkům a klubům, zejména těm rozvíjejícím místní kulturu, tradice, veřejný prostor a sport mládeže nebo přispívajícím k řešení místních sociálních problémů.
 • Pomůžeme s budováním či rekonstrukcí sportovišť a přípravou velkých projektů, pokud bude zájem ze strany soukromých investorů.
 • Vytvořili jsme podmínky pro zřízení stálé expozice líšeňské historie a tradic na Orlovně, kterou budeme dále rozvíjet.
 • V rámci zákonných možností vytvoříme příležitosti pro místní firmy podílet se na rozvoji Líšně a dávat práci místním lidem.
10. Efektivnější a komunikativnější radnice
 • I ten nejlepší program však zůstane jen na papíře, pokud není, kdo by ho realizoval. Investiční proces je z našeho pohledu neúměrně pomalý, protože na radnici není dostatek kvalifikovaných úředníků, kteří by projekty připravili. V tomto směru potřebuje Úřad MČ reformu a posílení kapacit na úseku přípravy investic.
 • Činnost radnice by také měla být řízena podle nějaké dlouhodobé vize. Prosadili jsem zpracování dlouhodobého plánu rozvoje, který nám také poskytne potřebná data o demografickém vývoji a dalších vlivech.
 • V minulém volebním období jsme modernizovali všechna radniční média. Líšeňské noviny dostaly novou tvář. Stejně tak web, který se otevřel i občanům a místním organizacím, aby na něm mohly vytvářet vlastní obsah. Zavedli jsme nové nástroje komunikace, jako je Mobilní rozhlas nebo elektronické úřední desky. Teď však potřebujeme ještě posílit tvorbu radničního obsahu a člověka, který by se o něj staral. Vytvoříme funkci tiskového mluvčího na částečný úvazek a díky němu začneme plnit web ještě zajímavějším obsahem a radnice začne komunikovat i na sociálních sítích.
 • Hospodařit budeme zodpovědně a transparentně, s dlouhodobě vyrovnanými rozpočty. Budeme systematicky monitorovat a využívat možnosti financování z dalších zdrojů pro naše projekty.

Fatal error: Uncaught TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php:528 Stack trace: #0 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(528): implode(Array, '|') #1 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(314): MatthiasMullie\Minify\CSS->shortenColors('@font-face{font...') #2 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/Minify.php(111): MatthiasMullie\Minify\CSS->execute(NULL) #3 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/subscriber/Optimization/class-minify-html-subscriber.php(90): MatthiasMullie\Minify\Minify->minify() #4 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(227): WP_Rocket\Subscriber\Optimization\Minify_HTML_Subscriber->minify_inline_css('/* Original: ht...') #5 [internal function]: Minify_HTML->_removeStyleCB(Array) #6 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(118): preg_replace_callback('/\\s*<style(\\b[^...', Array, '<!DOCTYPE html>...') #7 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(48): Minify_HTML->process() #8 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/subscriber/Optimization/class-minify-html-subscriber.php(77): Minify_HTML::minify('<!DOCTYPE html>...', Array) #9 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-includes/class-wp-hook.php(307): WP_Rocket\Subscriber\Optimization\Minify_HTML_Subscriber->process('<!DOCTYPE html>...') #10 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-includes/plugin.php(191): WP_Hook->apply_filters('<!DOCTYPE html>...', Array) #11 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/Buffer/class-optimization.php(104): apply_filters('rocket_buffer', '<!DOCTYPE html>...') #12 [internal function]: WP_Rocket\Buffer\Optimization->maybe_process_buffer('<!DOCTYPE html>...', 9) #13 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/smart-slider-3/Nextend/WordPress/OutputBuffer.php(226): ob_end_flush() #14 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-includes/class-wp-hook.php(307): Nextend\WordPress\OutputBuffer->closeOutputBuffers('') #15 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-includes/class-wp-hook.php(331): WP_Hook->apply_filters('', Array) #16 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-includes/plugin.php(476): WP_Hook->do_action(Array) #17 /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-includes/load.php(1102): do_action('shutdown') #18 [internal function]: shutdown_action_hook() #19 {main} thrown in /www/doc/ods.webotvurci.cz/www/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php on line 528